Izplačila javnega denarja za zdravstvo v obdobju 2003–2017

Dejanski zdravstveni proračun

Članek se osredotoča na plačnike in prejemnike javnega denarja na področju zdravstva. Nekaj stavkov smo transakcijam v zdravstvu namenili že tu, a si tema glede na aktualnost vsekakor zasluži pozornost.

Finšpektorjevo vrtilno tabelo je obračal Vasja Čepič
26.9.2019
Članek je nastal na osnovi podatkov, kot so bili na dan 1.12.2018

S Finšpektorjem smo pregledali podatke o transakcijah za obdobje med letoma 2003 in 2018 (podatki vključno do oktobra 2018, velja za ves članek) na več načinov. Po višini transakcij, številu transakcij, prejemnikih glede višine transakcij, strukturi oziroma razrezu namena transakcij po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), posamezne prejemnike po najbolj relevantnih skupinah SKD, plačila posameznikom.

Pri pregledu smo posebno pozornost posvetili trem plačnikom: Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvu za zdravje in UKC Ljubljana.

Komu namenjata sredstva Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije?

Ob prvem pregledu transakcij Ministrstva za zdravje kot plačnika so se mi zdele številke – nizke!

Kot televizijski novinar sem v preteklosti večkrat poročal o Slovenski vojski (vir, vir). Redno sem beležil podatke o padanju višine proračunov Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske ter o padanju števila pripadnikov. Tiste številke so bile navkljub padanju proračunov obrambnega ministrstva in vojske opazno višje kot skupne višine transakcij zdravstvenega ministrstva, ki jih je prikazal Finšpektor.

Višina proračuna sicer ni enaka vrednosti transakcij plačnika, zato sem želel najti primerljive podatke o transakcijah za Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zdravje. Po hitrem spletnem preverjanju medijskega poročanja o višini proračuna slednjega sem pregledal, kako se ta ujema z javno dostopnimi podatki o dejansko izvršenih transakcijah v Finšpektorjevem zbiru podatkov. V iskanje sem poleg Ministrstva za zdravje vključil še Zavod za zdravstveno zavarovanje, Ministrstvo za obrambo in Generalštab Slovenske vojske kot plačnike.

S koliko denarja dejansko razpolaga Ministrstva za zdravje, je potrdilo mojo domnevo. Vrednost transakcij Ministrstva za zdravje je v primerjavi s tistimi Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske razmeroma nizka.

Kar pa ne drži za vrednost transakcij drugega pomembnega plačnika, Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ta je v letih od 2003 do 2018 dosegel več kot 35,7 milijona evrov.

Za Ministrstvo za zdravje je bila v izhodiščnem letu 2003 vrednost transakcij 41,4 milijona evrov. V (nezaključenem) letu 2018 109,7 milijona evrov. Opazno povečanje.

Največja vrednost transakcij je bila leta 2017, več kot 247 milijonov evrov. Leto 2017, kot boste prebrali v nadaljevanju besedila, sicer izstopa kot nekakšno prelomno leto glede porabe v zdravstvu.

Število transakcij je bilo najvišje leta 2006, povprečno število letnih transakcij pa je 8334. Povprečno letno število prejemnikov denarja Ministrstva za zdravje je 559, največ jih je bilo leta 2015.

Za boljšo predstavo, koliko obsežnejša je poraba Zavoda za zdravstveno zavarovanje od Ministrstva za zdravje, sem primerjal podatke o vrednosti transakcij teh dveh ključnih deležnikov na področju javnega zdravja. Višina nakazil je opazno višja: med letoma 2003 in 2018 je razmerje med vrednostjo transakcij ministrstva in zavoda 3,5 proti 96,5. Zavod za zdravstveno zavarovanje je v pregledanem obdobju različnim prejemnikom nakazal 35,7 milijarde evrov. Milijard, ne milijonov. Zanimivo je, da (kot pri Ministrstvu za zdravje) po vrednosti transakcij izstopa leto 2017.

Število opravljenih transakcij in prejemnikov sta, kot vrednost transakcij, pri Zavodu opazno višji kot pri Ministrstvu.

Največji prejemnik denarja Zavoda je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Vrednost transakcij v letih 2003 in 2018 je 5,6 milijarde evrov. Druga največja postavka pri transakcijah Zavoda za leto 2003 pa so nadomestila bolnišničnih odsotnosti: 3,5 milijarde evrov.

Ministrstvo za zdravje največ nameni za gradbeništvo in trgovino

Različnih prejemnikov denarja Ministrstva za zdravje je v letih 2003 in 2018 nekaj več kot 11.600, razpon transakcij je pa je od 3 evrov do 185,5 milijona.

V tabeli je prikazanih 10 največjih prejemnikov. Povsem na vrhu sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (185.489.791 €) in UKC Ljubljana (107.697.520 €). Na tretjem mestu je SCT – v stečaju (81.254.095 €) navkljub dejstvu, da je bila zadnja transakcija s tem prejemnikom opravljena decembra 2010.

Če pregledamo samo obdobje 2003 do 2010, je SCT prejel 17,11 % skupne vrednosti transakcij Ministrstva za zdravje. Del poslovne zapuščine Ivana Zidarja.

Pri transakcijah Ministrstva k Zavodu kot prejemniku je zanimivo to, da jih je večina nastala v letih 2017 in 2018. Največja, 23 milijonov evrov vredna je transakcija iz oktobra 2017, postavka pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacije. Junija 2018 je bilo opravljenih več opaznejših transakcij v vrednosti nekaj več kot 22 milijonov evrov.

Pri nakazilih Ministrstva za zdravje prejemniku Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana izstopa nakazilo iz novembra 2017 v vrednosti skoraj 80 milijonov evrov. Postavka, zabeležena na Erarju, je kljub jedrnatosti zelo opisna za stanje v zdravstvu: zagotavljanje finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov.

In drugi prejemniki? Opazimo lahko še več gradbincev, drugih javnih ustanov, povezanih z zdravjem, dobavitelje opreme in materiala in druge. Pa tudi Ministrstvo za zdravje. Da, Ministrstvo za zdravje je Ministrstvu za zdravje nakazalo skoraj 48,5 milijona evrov. Ta praksa se je začela januarja 2015. Najopaznejše transakcije so se zgodile decembra 2017, večina denarja je na Erarju knjiženega pod postavko investicije v javne zdravstvene zavode.

Na sedmem mestu po višini transakcij med letoma 2003 in 2018 so plače. Na grafu je opazen padec obsega plač po letu 2009, trend pa se je vnovič popravil šele leta 2015.

Sestavo transakcij, ki jih je opravilo Ministrstvo za zdravje kot plačnik, lahko s Finšpektorjem pregledamo tudi po standardni klasifikaciji dejavnosti. Četrtino vsega denarja ali natančneje 24,62 % je namenilo za zdravstvo in socialno varstvo.

Sledijo nakazila za dejavnost javne uprave in gradbeništva, prag sto milijonov evrov pa sta po vrednosti transakcij prestopili še skupina trgovina in postavka ni podatka. Za slednjo je Ministrstvo nakazalo 7,75 % vsega denarja v obdobju med letoma 2003 in 2018. Kljub poimenovanju postavke pa so v Finšpektorju na voljo tudi podatki za to skupino. Gre za zneske od 3 evre do 38,4 milijona evrov.

Ob pregledu prejemnikov v zdravstvu je povsem v vrhu, pričakovano, UKC Ljubljana.

Pri nakazilih prejemnikom v dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti je večina vrednosti vseh transakcij namenjena Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in, kot že omenjeno, transakcijam, kjer je Ministrstvo za zdravje tako plačnik kot prejemnik.

Pri nakazilih za gradbeništvo je šlo največ denarja za gradnjo stavb in gradnjo cest. Podroben pregled prejemnikov pokaže, da gre le za razliko pri primarni dejavnosti, za katero je registriran prejemnik. Ker je bila zabeležena primarna dejavnost družbe SCT gradnja cest, so zabeležene vrednosti transakcij zelo visoke.

Za gradbeništvom je po višini skupne vrednosti transakcij trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Ministrstvo je prejemnikom iz te skupine nakazalo 165,6 milijona evrov.

Izstopata podrazreda trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali s 59,8 milijona evrov in nespecializirana trgovina na debelo z 78 milijoni evrov.

Za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti je bilo največ transakcij namenjenih prejemnikom iz podrazreda druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. Največji prejemnik je družba IMP.

Zdravstvo, gradbeništvo, trgovina

Pri pregledovanju transakcij plačnika Ministrstva za zdravje za posamezne skupine dejavnosti je opazno, da je prejemnikom iz zdravstva in socialnega varstva in dejavnosti obvezne socialne varnosti največ denarja nakazal v letih 2017 in 2018.

Pri dejavnostih zdravstva in socialnega varstva je za leto 2017 opazen dvig vrednosti transakcij za 938 % glede na leto poprej. Večino, več kot 80 milijonov evrov, je prejel UKC Ljubljana. Podobno velja pri transakcijah za dejavnosti obvezne socialne varnosti. Z letom 2017 se opazno povečajo nakazila Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvu za zdravje.

Sicer pa so bili dolga leta največja nakazila Ministrstva za zdravje prejemnikom, ki opravljajo gradbene dejavnosti. Če ne upoštevamo omenjenih podatkov za leti 2017 in 2018, so dejavnosti gradbeništva krepko na prvem mestu po nakazilih. Opazen je močan padec v vrednosti transakcij med letoma 2008 in 2009 in dvig med letoma 2011 in 2012. Leta 2017 in 2018 je Ministrstvo za gradbeništvo namenilo razmeroma malo denarja.

Pregled transakcij med Ministrstvom za zdravje in prejemniki iz dejavnosti trgovine pokaže več kot 1500-odstotno rast med letoma 2008 in 2009 ter opazen padec po letu 2015.

S Finšpektorjem smo pregledali tudi prejemnike iz dejavnosti trgovine za leto 2009. Izrazitejše transakcije so bile izvedene za Sanolabor, Gorenje GTI, Mollier, Siemens in Interexport.

Univerzitetni klinični center Ljubljana med večjimi prejemniki

UKC Ljubljana je od Ministrstva za zdravje od leta 2003 do 2018 prejel več kot 107 milijonov evrov.

Vrednost transakcij bi bila sicer precej manjša, če bi izvzeli november 2017, ko je Ministrstvo nakazalo skoraj 80 milijonov evrov, da bi zagotovilo finančno stabilnost UKC Ljubljana.

Za primerjavo: od Zavoda je UKC Ljubljana med letoma 2003 in 2018 prejel več kot 5,6 milijarde evrov.

Kam UKC Ljubljana namenja svoja sredstva

Kako pa ljubljanski Klinični center ta denar troši? S Finšpektorjem smo si ogledali UKC Ljubljana v vlogi plačnika. Kdo so prejemniki nakazil?

Največ nameni za plače. S pomočjo pregleda porabe po standardnih klasifikacijah dejavnosti vidimo, da je vrednost transakcij največja pri nakazilih posameznikom. UKC Ljubljana je med letoma 2003 in 2018 nakazal za plače in honorarje skoraj 1,9 milijarde evrov.

Podatki o nakazilih posameznikom so varovani, zato prejemniki niso imenovani. Za avtorske in podjemne pogodbe je UKC Ljubljana nakazal 15,5 milijona evrov.

Ob pregledu druge največje skupine dejavnosti, torej trgovine, je jasno, da je bilo največ prejemnikov trgovcev, ki opravljajo dejavnost trgovine z izdelki za široko rabo. Ti so prejeli blizu 1,4 milijarde evrov.

Tabela vključuje prejemnike iz trgovine na debelo za široko rabo, ki so med letoma 2003 in 2018 prejeli več kot 20 milijonov evrov.

Opazna je tudi skupna višina transakcij za dejavnosti posredništva, 226,5 milijona evrov. Največji prejemniki so iz skupin specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov in nespecializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov.

Po višini transakcij izstopajo prejemniki Johnson & Johnson, Thomy F. E., Pro Gem svetovanje, Johnson & Johnson – podružnica Ljubljana, MM Surgical.

Zavod za zdravstveno zavarovanje največ namenil UKC Ljubljana

V uvodnih vrsticah sem izrazil začudenje nad razmeroma 'nizkimi' transakcijami in proračuni Ministrstva za zdravje v primerjavi s transakcijami Ministrstva za obrambo. Vrednost transakcij Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot plačnika je namreč opazno višja. V izhodiščnem letu 2003 je ta opravil s prejemniki za dobro milijardo in pol evrov transakcij, v nepolnem letu 2018 pa dobri dve milijardi in pol. Tudi v tej tabeli oziroma na grafu izstopa 2017 s skoraj 3,4 milijarde evrov opravljenih transakcij.

S pregledom obdobja 2015‒2018 ugotovimo, da gre pri višji vrednosti transakcij leta 2017 za večja nakazila iz Zavoda za zdravstveno varstvo na Ministrstvo za finance. Nakazil je bilo skoraj za tri četrt milijarde evrov. Opazno več kot leto prej in leto pozneje, leta 2015 pa Zavod omenjenemu ministrstvu sploh ni nakazoval denarja. Se tako v javno dostopnih podatkih o transakcijah v stotinah milijonov odsevajo ukrepi za sanacijo zdravstvenega sistema prejšnje ministrice Milojke Kolar Celarc?

Poglejmo največje prejemnike denarja še na druge načine. S pomočjo standardne klasifikacije dejavnosti bomo ugotovili, kdo so prejemniki, ki opravljajo dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Ti so od Zavoda med letoma 2003 in 2018 prejeli za 24 milijard evrov transakcij.

UKC Ljubljana 5,6 milijarde evrov, UKC Maribor dobri dve milijardi. Sledijo Onkološki inštitut Ljubljana pa splošne bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in tako naprej.

Na drugem mestu so prejemniki iz že omenjene skupine dejavnosti, torej trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil. Največ, skoraj 4,8 milijarde evrov je Zavod za zdravstveno zavarovanje nakazal za dejavnosti trgovine na drobno. Natančneje za dejavnosti trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki.

Še bolj podroben pregled med prejemniki pokaže, koliko denarja gre lekarnam. Skupna vrednost transakcij je več kot 4,5 milijarde evrov. Na prvem mestu je prepričljivo Javni zavod Lekarna Ljubljana z 933,5 milijona evrov.

Med plačili posameznikom izstopajo že omenjena nadomestila za bolniške odsotnosti v višini 3,6 milijarde evrov.

Med pregledom dejavnosti hotelov lahko vidimo, koliko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačuje za zdravilišča. Gre za 218,6 milijona evrov transakcij. Sliši se veliko, je pa to še vedno manj kot odstotek (0,63 %) vrednosti vseh transakcij različnim prejemnikom med letoma 2003 in 2018.

Stalna rast transakcij in izjemno leto 2017

Tako. Pregledali smo transakcije najpogosteje izpostavljenih deležnikov javnega sistema zdravstva. Članek je namenjen prikazu zmogljivosti Finšpektorja in možnosti njegove uporabe pri pregledovanju poti javnega denarja. S pregledom porabe ministrstva, zdravstvene zavarovalnice in UKC Ljubljana je jasno, da je bila leta 2017 vrednost transakcij večja kot v preostalih letih. To se dobro vidi na tabeli.

Vrednost transakcij ali poraba vseh treh je v času vlade Mira Cerarja opazno zrasla. Vrednost transakcij Ministrstva za zdravje prejemnikom je bila v letu 2017 več kot 220 % večja kot leto prej. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in UKC Ljubljana sta med letoma 2015 in 2017 vzdrževala trend povečanja porabe v dvomestnih odstotkih. Gledamo delo nekdanje ministrice Milojke Kolar Celarc v številkah.

Tisto, kar je tudi opazno, je kasnejši padec vrednosti transakcij v letu 2018.

Morda bi Samu Fakinu pri urejanju zdravstvenega resorja pomagala izkušnja vodenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. A je zdaj že nekdanjega ministra za zdravje izdalo zdravje.

Lahko izkušnja vodenja UKC na funkciji ministra za zdravje pomaga Alešu Šebedru? To bo pokazal čas.

In Finšpektor.

Članek je nastal konec leta 2018 in bil dopolnjen septembra 2019.


1
Trend izplačil izbranih plačnikov v obdobju od leta 2003 do vključno oktobra 2018 Vrednost izplačil po letih, plačniki MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE in ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
Leto MINISTRSTVO ZA OBRAMBO GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
2003264.602.154185.171.99441.362.9131.558.822.178
2004295.905.995214.256.22341.189.8861.756.369.640
2005326.488.041245.540.53252.970.9001.784.042.873
2006387.803.885282.083.28562.819.6541.838.338.850
2007411.541.996317.672.04254.278.0791.939.143.092
2008459.359.001431.540.49148.686.0902.189.278.320
2009458.077.442446.575.553102.001.9052.318.797.415
2010416.533.759414.026.45471.699.0082.322.727.760
2011368.328.594363.953.68470.479.9762.314.234.665
2012326.266.628316.016.07273.806.4232.313.699.160
2013282.870.580279.009.03964.918.1822.268.083.941
2014277.617.836269.135.98279.888.0012.047.962.370
2015325.617.833266.044.74899.383.0142.398.701.555
2016368.038.837304.869.02676.778.8662.791.637.614
2017381.937.408320.777.946247.653.0183.397.325.714
2018 (jan.-okt.)310.797.852276.632.650109.671.0702.523.313.890
Skupaj5.661.787.8424.933.305.7211.297.586.98535.762.479.045

2
Trend izplači Ministrstva za zdravje po letih Število prejemnikov, vrednost in število izplačil po letih, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
LetoVrednost izplačil (€)Število izplačilŠtevilo prejemnikov
2003 41.362.913 7.219 468
2004 41.189.886 8.607 577
2005 52.970.900 10.330 617
2006 62.819.654 10.878 617
2007 54.278.079 8.682 574
2008 48.686.090 8.732 520
2009 102.001.905 7.964 542
2010 71.699.008 7.348 556
2011 70.479.976 7.794 651
2012 73.806.423 8.482 561
2013 64.918.182 7.477 506
2014 79.888.001 7.499 441
2015 99.383.014 9.846 715
2016 76.778.866 7.554 529
2017 247.653.018 7.969 579
2018 (jan.-okt.) 109.671.070 6.964 488
Skupaj 1.297.586.985 133.345 2.743
3
Trend izplačil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po letih Število prejemnikov, vrednost in število izplačil po letih, plačnik ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
LetoVrednost izplačil (€)Število izplačilŠtevilo prejemnikov
2003 1.558.822.178 453.395 2.984
2004 1.756.369.641 476.288 2.998
2005 1.784.042.873 515.872 3.118
2006 1.838.338.850 548.052 3.277
2007 1.939.143.092 557.451 3.313
2008 2.189.278.321 583.185 3.320
2009 2.318.797.416 638.493 3.359
2010 2.322.727.761 681.974 3.258
2011 2.314.234.666 698.412 3.129
2012 2.313.699.161 733.178 3.135
2013 2.268.083.941 609.345 3.149
2014 2.047.962.371 516.878 3.152
2015 2.398.701.555 594.942 3.092
2016 2.791.637.615 610.270 4.701
2017 3.397.325.714 634.533 5.093
2018 (jan.-okt.) 2.523.313.890 554.694 4.881
Skupaj 35.762.479.046 9.406.962 12.084
4
Največji prejemniki izplačil Ministrstva za zdravje Vrednost izplačil po prejemnikih, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemnikVrednost izplačil (€)
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE185.489.791
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA107.697.520
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA, D.D., - V STEČAJU81.254.095
GH HOLDING STORITVENA DRUŽBA D.D.62.896.922
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE48.553.870
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE45.142.699
PLAČE39.441.685
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE38.385.108
SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH LABORATORIJSKIH IN ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV, INSTRUMENTOV37.215.156
IMP, D.D., DRUŽBA ZA SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN GRADNJO34.506.063
......
Skupaj1.297.586.985
5
Gibanje izplačil Ministrstva za zdravje za plače po letih Vrednost izplačil po letih, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, prejemnik PLAČE, obdobje januar 2003-oktober 2018
6
Razdelitev izplačil Ministrstva za zdravje glede na dejavnost Vrednost in delež izplačil po panogah SKD, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
Panoga SKDVrednost izplačil (€)Delež (%)
Q - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO319.512.75924,62%
O - DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI261.438.06520,15%
F - GRADBENIŠTVO218.897.32616,87%
G - TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL165.616.16212,76%
Ni podatka100.499.6687,75%
M - STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI91.901.9647,08%
Posamezniki44.058.1903,40%
K - FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI20.869.0641,61%
Druga plačila20.840.2121,61%
J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI18.573.7361,43%
.........
Skupaj1.297.586.985100,00%

7
Izplačila Ministrstva za zdravje v dejavnost gradbeništva Vrednost izplačil po panogah SKD, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, panoga SKD F - GRADBENIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
Panoga SKDVrednost izplačil (€)
F41 - GRADNJA STAVB91.646.721
F41.1 - ORGANIZACIJA IZVEDBE STAVBNIH PROJEKTOV184.294
F41.2 - GRADNJA STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVB91.462.427
F42 - GRADNJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV87.919.405
F42.1 - GRADNJA CEST IN ŽELEZNIC87.868.665
F42.2 - GRADNJA OBJEKTOV OSKRBNE INFRASTRUKTURE50.572
F42.9 - GRADNJA DRUGIH INŽENIRSKIH OBJEKTOV169
F43 - SPECIALIZIRANA GRADBENA DELA39.331.200
F43.2 - INŠTALIRANJE PRI GRADNJAH36.458.535
F43.3 - ZAKLJUČNA GRADBENA DELA1.420.288
F43.9 - KROVSTVO IN DRUGA SPECIALIZIRANA GRADBENA DELA1.452.377
Skupaj218.897.326
8
Trend izplačil Ministrstva za zdravje dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po letih Vrednost in sprememba vrednosti izplačil po letih, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, panoga SKD Q - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
LetoVrednost izplačil (€)Sprememba (%)
20039.297.788
200410.323.03311,03%
200514.053.73436,14%
200614.239.1631,32%
20073.284.709-76,93%
20085.438.55065,57%
200914.704.417170,37%
20107.347.967-50,03%
201112.655.36972,23%
201211.462.285-9,43%
20137.241.324-36,82%
201411.893.45464,24%
201510.523.022-11,52%
201614.878.24841,39%
2017154.468.418938,22%
2018 (jan.-okt.)17.701.278-88,54%
Skupaj319.512.759
9
Trend izplačil Ministrstva za zdravje dejavnosti gradbeništva po letih Vrednost in sprememba vrednosti izplačil po letih, plačnik MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, panoga SKD F - GRADBENIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
LetoVrednost izplačil (€)Sprememba (%)
200312.518.233
200412.153.622-2,91%
200515.592.30328,29%
200615.703.0190,71%
200711.828.627-24,67%
200818.233.51554,15%
20097.229.503-60,35%
201014.309.50397,93%
20118.531.059-40,38%
201218.455.548116,33%
201318.440.261-0,08%
201426.274.49742,48%
201519.488.065-25,83%
201612.326.828-36,75%
20176.452.759-47,65%
2018 (jan.-okt.)1.359.984-78,92%
Skupaj218.897.326
10
Trend izplačil izbranih plačnikov v UKC Ljubljana po letih Vrednost izplačil po letih, plačnika MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE in ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, prejemnik UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, obdobje januar 2003-oktober 2018
LetoMINISTRSTVO ZA ZDRAVJEZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJESkupaj
20033.379.744241.235.529244.615.273
20043.465.530269.081.214272.546.744
20054.317.213263.971.429268.288.642
20064.430.537286.088.165290.518.702
2007423.257305.925.019306.348.276
2008548.679354.965.448355.514.126
20092.590.286386.926.461389.516.747
20101.953.588379.695.466381.649.053
20111.491.533379.251.351380.742.884
20121.066.392394.040.792395.107.184
2013930.224368.986.873369.917.097
2014730.645381.128.426381.859.071
2015494.362398.479.359398.973.721
2016857.349402.101.100402.958.449
201780.636.472433.861.146514.497.618
2018 (jan.-okt.)381.711362.351.098362.732.809
Skupaj107.697.5205.608.088.8755.715.786.395
11
Razdelitev izplačil UKC Ljubljana glede na dejavnost Vrednost in delež izplačil po panogah SKD, plačnik UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, obdobje januar 2003-oktober 2018
Panoga SKDVrednost izplačil (€)Delež (%)
Posamezniki 1.890.411.02435,47%
G - TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 1.834.608.42834,42%
O - DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 325.635.9836,11%
Q - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 242.457.4424,55%
P - IZOBRAŽEVANJE 215.795.8214,05%
C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 153.546.5442,88%
K - FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 137.969.0272,59%
D - OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 89.768.1361,68%
N - DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 84.074.6081,58%
Druga plačila 76.373.4941,43%
... ......
Skupaj 5.330.215.960 100%

12
Največji prejemniki izplačil UKC Ljubljana v dejavnosti trgovine na debelo Vrednost izplačil po prejemnikih, plačnik UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, panoga SKD G46.4 - TRGOVINA NA DEBELO Z IZDELKI ZA ŠIROKO RABO, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemenikVrednost izplačil (€)
KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA ZA OSKRBO ZDRAVSTVA, D.D. 328.810.004
SALUS PROMET S FARMACEVTSKIMI, MEDICINSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODI, D.D., LJUBLJANA 194.640.242
SALUS, VELETRGOVINA, DRUŽBA ZA PROMET S FARMACEVTSKIMI, MEDICINSKIMI IN DRUGIMI PROIZVODI, D.O.O. 135.253.446
MARK MEDICAL TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 91.911.262
SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH LABORATORIJSKIH IN ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV, INSTRUMENTOV 61.502.516
CARDIO MEDICAL DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. 44.312.662
MEDIAS INTERNATIONAL, TRGOVANJE IN TRŽENJE Z MEDICINSKIM MATERIALOM D.O.O. 42.851.976
GOPHARM TRGOVINA IN LABORATORIJSKE STORITVE, D.O.O. 35.253.397
FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE MEDICINSKE OPREME D.O.O. 31.767.825
KASTOR - MEDICAL DENTAL PODJETJE ZA VELEPRODAJO, ZASTOPANJE, INŽENIRING IN ZUNANJO TRGOVINO, LJUBLJ 30.088.368
IMPAKTA MEDIKAL, DRUŽBA ZA TRŽENJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME, D.O.O. 27.662.150
ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. 22.817.888
... ...
Skupaj 1.375.015.930
13
Gibanje izplačil ZZZS po letih Vrednost izplačil po letih, plačnik ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
14
Razdelitev izplačil ZZZS glede na dejavnost Vrednost in delež izplačil po panogah SKD, plačnik ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, obdobje januar 2003-oktober 2018
Panoga SKDVrednost izplačil (€)Delež (%)
Q - ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 24.000.420.992 67,11%
G - TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 5.032.172.536 14,07%
Posamezniki 3.784.019.026 10,58%
O - DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 1.295.245.222 3,62%
Ni podatka 488.464.726 1,37%
Druga plačila 316.233.245 0,88%
I - GOSTINSTVO 222.282.022 0,62%
K - FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 137.574.790 0,38%
J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 130.020.663 0,36%
P - IZOBRAŽEVANJE 93.659.837 0,26%
S - DRUGE DEJAVNOSTI 74.993.775 0,21%
... ... ...
Skupaj 35.762.479.046 100%

15
Gibanje izplačil Ministrstva za zdravje za bolniška nadomestila po letih Vrednost izplačil po letih, plačnik ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, prejemnik NADOMESTILA BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI, obdobje januar 2003-oktober 2018
16
Trend izplačil izbranih plačnikov v obdboju od leta 2015 do 2018 Vrednost in sprememba vrednosti izplačil po plačnikih in letih, plačniki MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA in ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, obdobje 2015-2018
Plačnik / LetoVrednost izplačil (€)Sprememba (%)
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE533.485.968
2015 99.383.014 24,4%
2016 76.778.866 -22,74%
2017 247.653.018 222,55%
2018 (celota) 109.671.070 -55,72%
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA1.785.068.973
2015 362.825.539 5,35%
2016 436.444.082 20,29%
2017 587.008.186 34,5%
2018 (celota) 398.791.165 -32,06%
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE11.110.978.775
2015 2.398.701.555 17,13%
2016 2.791.637.615 16,38%
2017 3.397.325.714 21,7%
2018 (celota) 2.523.313.890 -25,73%
Skupaj 13.429.533.715
Loading...

Vnesite opis:

 

Na voljo še 140 znakov.